หน้าแรก > โครงสร้าง
โครงสร้าง
 
สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
    มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
๑. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ